Güney Marmara Kalkınma Ajansı (“Ajans”) olarak kişisel verilerin güvenliği

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (“Ajans”) olarak kişisel verilerin güvenliği

AYDINLATMA METNİ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (“Ajans”) olarak kişisel verilerin güvenliği
hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, kişisel
verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve
gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede
güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k.
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve
mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.


1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10.
Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hangi
kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.


2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve Ajans
politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Ajans’ımızın iş birimleri
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin
yürütülmesi;
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın kısa, orta ve uzun vadede politikalarının
tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin
ticari, teknik, hukuki emniyetinin sağlanması ve işbu gerçek / tüzel kişilerle irtibat
sağlanması;
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın bölgesel itibarı ve oluşturduğu güvenin
korunması;
• Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına
ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
• Ajansımızın iş, plan stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla;
yürütülen finans operasyonları, iletişim, sosyal sorumluluk aktiviteleri,
yatırımların izlenmesi ve yatırım ortamının tanıtılması, Devlet yardımlarına ilişkin
olarak mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin yapılması;
• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi,
değerlendirilmesi, yanıtlanması;
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün
yerine getirilmesi;
• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve
amaçları kapsamında işlenmektedir.
• Faaliyetlerimiz kapsamında gerekli iş ve bilgilerin işlenmesi amacı ile verileriniz
otomatik karar verme kapsamında sınıflandırılabilmektedir. Bu durum
oluşturulacak raporlar ve ilgili kuruluşlara sunulacak belgeler için zorunluluk arz
edebilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi yasal faaliyetler ve sözleşme gereği zorunluluk olup,
verilerinizin sağlanmaması durumunda Ajans ile iş ilişkisi olan gerçek/tüzel kişilerin
faaliyetin yürütülmesi, mevzuat kapsamında gerekli olan bildirimler ve yükümlülüklerin
yerine getirilmesi, insan kaynakları faaliyetlerinin icrasının sağlanması, hukuki-teknik-ticari
emniyetin sağlanması imkânsız hale gelecektir.
3) Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği/Yurt dışına Aktarım
Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile KVKK m.8
kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda yer alan kişilere
aktarılmaktadır:
• Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş ortakları ve iştirakleri,
• Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer kanun ve
mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kurumlar,
• Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, idari ve yasal merciler ve özel mevzuatların
emrettiği kurum, kuruluş, kişi ve firmalar ile;
• Ürün ve hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere,
Aktarılması halinde, yine aktarılacak yurtiçi kurum ve/veya işletmenin de KVKK
uyumluluğu ve veri güvenliğinin bulunup bulunmadığı sorulmak sureti ile
aktarılacaktır.
Kanun’un 9. maddesine göre, yurt dışına kişisel verilerinizin aktarımı;
İlgili kişinin açık rızasının bulunması veya
• Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen
ülkeler) kişisel veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı, (Kanun’un 5.
maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar),
• Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da
belirtilen hallerin varlığı durumunda (Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6.
maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt
edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması,
durumlarında gerçekleşebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu güvenli kabul edilen
ülkeleri ilan edecektir.
4) Kişilerin Verilen Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Ajans’ımız tarafından farklı
kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam) mevzuata ve Ajans politikalarına uyumun
sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Ajansın meşru menfaati
hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından
öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5) Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilir. Azami süre belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulmaktadır:
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet
gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,
• İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili
kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde
edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli
olacağı süre,
• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı
risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel
tutulmasına elverişli olup olmadığı,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan
kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
• Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir
hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.
6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gmka.gov.tr internet
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Güney Marmara Kalkınma
Ajansı’na iletmeniz durumunda Ajansımız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya
cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten
itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu
tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Uluslararası mevzuat kapsamında da ilgili kişinin yukarıda sayılan hakları dışında;
kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ve kişisel verilerin işlenmesi veya
aktarılmasına ilişkin rızasını geri çekme hakkı da mevcuttur.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.gmka.gov.tr internet

Balat Gazetesi

1989 yılında Televizyon, Radyo sonrasında Dijital Medya, Dergi ve Gazetecilik yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.