Madenler Neden Önemlidir

Madenler Neden Önemlidir


Balıkesir ilimizde 35 tür maden çeşitliliği bulunmaktadır.

Madenler, kalkınmanın temel unsurlarından en önemlisidir. Ülkelerin kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temellerini de madencilik oluşturmaktadır.

Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler bir bașka deyișle bir ülkeninmineral varlıkları o ülkenin yer altı zenginlikleridir.

Yer altı zenginliklerinden faydalanmayan bir ülke olamaz.

Madenlerin bulunduğu yeri değiștirme șansımız olamaz. Madenleri bulundukları yerden çıkarmak zorundayız.Dünyada madenciliğin yasaklandığı hiçbir ülke yoktur.

Madencilikte gelișmiș ülkeler madenlerini nasıl arıyor, çıkarıyor, zenginleștirip, katma değer yaratan ürünlere dönüștürerek ekonomisinin hizmetine sunuyorsa, biz de aynı șekilde yapmak zorundayız.

Maden Kaynağı, yer kabuğu üzerinde veya içinde ekonomik kazanç sağlayan ve tenör, kalite ve miktar açısından ekonomik olarak işletilmesi mümkün alanlarda yuvalanmış taşçıl oluşumdur.

Malesef ülkemizde madencilik konusu çok değer görmüyor milletimiz bu konuda bilinçsiz. MADENCILIK konusunda bilgilendirmek ve gelişen dünyamız için yer altı kaynaklarımızın çıkartıp kullanmamız gerektiğini bunu yanı sırada çevreyi koruyan madencilik ile birlikte adımlar atıldığı ve daha özenli adımlar atılmasıyla ilgili de madenciligin çevreyle ilişkili bir çok kurum ve kuruluşların olumlu hareketleriyle katkısını daha çok Ön plana çıkarıp ülkemizde yaşayan insanlarımıza anlatılmalıdır. Șayet tepkiler, asılsız ve uydurma iddialarla, kamuoyunu amaçları doğrultusunda kullanmaya yönelik ise, bunu örgütleyen kiși ve çevrelerin amaçlarının çevre değil bașka niyetler olduğu teșhir edilmelidir..  Türkiye topraklarının sadece 1000’de 1‘inde maden arama çalışmaları yapılıyor. Yer altındaki zenginliklerimizi araștırmaz isek hangi zenginliklerin üzerinde yașadığımızı bilemeyiz. İlk insan önce bakırı, sonra tuncu buldu.Madenler insanlığın uygarlığıdır. İnsanın uygarca yaşamasını sağlayan bütün araçların ham maddesi madendir.Madeni hayatımızdan çıkartırsak insanlığın başlangıcına döneriz. Bir söz vardır ya ‘’Var içinde yokluk çekiyoruz.’’ İşte ülkemizin bulunduğu durum tam olarak bu son yıllarda devletimizin enerji ve tabi kaynaklar bakanlığının girişimleri artırmış olduğunu görüyoruz fakat özel sektörde madenciligine yeteri kadar destek sağlanamadığını görüyoruz ve desteklerinin artırılması kurumsallaşma yolunda maden sahipleri yönlendirilmelidir.

Kişi başına maden tüketimi gelişmişliğin ölçüsüdür.

Türkiye’de madencilik 

Türkiye ‘de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir. Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Maden arama çalışmaları hızla devam etmekte ve yeni maden yatakları bulunmaktadır. Ülkemizin madenciliğinin şu andaki üretimi, tümüyle kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksinimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde yurt dışına satılmaktadır.

Dünya üretimi ve ticareti yapılan 90 türde maden Türkiye de 70 türün 57türunde ticareti yapılmaktadır

Kaynak. MTA Türkiye Maden Haritası Bilgilerinin Görselleri İçin Bağlantıya Tıklayın

Dünyada Madencilik:

Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de rol oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya gelmektedir.

Madenlerin sahibi kim ?

Anayasamıza göre tabii servetler ve kaynaklar (madenler) Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. (TC Anayasası 168 nci madde)Bir bașka ifade ile sizin adınıza tapuda kayıtlı arazinin altında bir maden keșfedilirse o madenin sahibi tapu sahibi olan kiși değil devlettir.Bu nedenle her türlü madencilik faaliyeti aslında devletin verdiği izinlerle devlet adına yapılan faaliyetlerdir.

6592 sayılı Maden Kanunu‘na göre “Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. Madenler, devlet ya da üretilen madenden devlet hakkı ödenerek özel veya tüzel kişiler tarafından işletilebilir.

işletmelerinin bir cevher kesfindeki Ruhsat izni başvurusunda belirli koordinatları içlerindeki alanda önce arama ruhsatlandirilmasi sonra işletme ruhsatlandirmasi yapılmaktadır.

Arama ruhsatlandirmasinda eger talep edilmiş yer daha önce bir isletme geçmişi yok bakir Bölgede ise Ruhsat alanı içerisinde yüzeysel veriler değerlendirilerek cevher gözetimi yapılır.Yapilan incelemeler sonucunda arama Ruhsat alanı icerisindeki cevher değerlendirilerek sadece çalışma yapılacak alanda isletme ruhsatı için başvurular yapılır.

 Madenler nasıl aranır ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü’nden maden arama ruhsatı (izin belgesi) almak suretiyle izin alınan sahada maden arama faaliyetleri yapılabilir.Kazı gerektirmeyen arama faaliyetleri için (prospeksiyon) maden arama ruhsatı’na gerek yoktur. Ancak kazı gerektiren maden araması, maden arama ruhsatı alınmadan yapılamaz.Maden arama ruhsatı tapu yerine geçmez. Belirli bir süre için verilmiș geçici bir izin belgesidir.Maden arama ruhsatı alınan bir sahada bir maden arama projesi dahilinde bilimsel ve teknik içerikli jeolojik etütler gerçekleștirilir.

Bir yerde maden arama ruhsatı almak demek orada bir maden olduğu anlamına gelmemektedir.

Maden arama ruhsatı, Maden ve Petrol İșleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve belirli bir süre için, sınırları belirlenen bir alanda kazı gerektiren maden arama faaliyetlerinde bulunabilme imkanını sağlayan geçici bir izin belgesidir.Özellikle metal madenciliğinde

maden arama ruhsatı alınarak arama yapılan yerlerin yaklașık %99’unda ekonomik olarak ișletilebilecek büyüklükte bir maden varlığı tespit edilemediği için ruhsat sahibi tarafından maden arama faaliyetine son verilmekte ve arama ruhsatı iptal edilmektedir. Maden arama ruhsatı ile sadece arama yapılır, maden çıkarılamaz.

İsletme ruhsatlandirmasinda ise talep edilmiş sahanın yine belirlenmiş koordinatları içerinde izin alınır.Boylece maden işletmesi ocağını çalıştırıp cevheri çıkarmak için gereken adımların çoğu atılmış olur.

Maden arama döneminde ekonomik olarak ișletilebilecek bir maden kaynağı keșfedilirse, maden ișletme projesi hazırlanarak maden ișletme ruhsatı alınır. İșletme ruhsatı alındıktan sonra maden kanununun öngördüğü diğer izinler alındıktan sonra ișletme izni verilmektedir. İșletme izni alınmadan maden üretimine geçilemez. Maden ișletme izin alanları, maden arama ruhsat alanlarının çok az bir kısmını teșkil etmektedir.

Balıkesir Madenciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Özcan KİREÇBalat Gazetesi

1989 yılında Televizyon, Radyo sonrasında Dijital Medya, Dergi ve Gazetecilik yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.